PeadDr. Pavel Hronček, PhD. 

sa narodil 8. apríla 1973 vo Veľkých Stracinách (okres Veľký Krtíš). Po ukončení gymnázia vo Veľkom Krtíši pokračoval v štúdiu na Fakulte prírodných a humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore geografia – história (Mgr. – 1997). V roku 1998 nastúpil na interné doktorandské štúdium na Katedre geografie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde absolvoval obhajobou dizertačnej práce (PhD. – 2002) zameranú na antropogénne vytvorené tvary reliéfu v okrese Veľký Krtíš. V roku 2011 získal za svoju rozsiahlu a kvalitnú vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť vedeckú hodnosť II. A. V súčasnosti pracuje na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústave zemských zdrojov, Oddelenie geo a montánneho turizmu. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa takmer dvadsať rokov venuje krajine z hľadiska antropogénnych vplyvov a transformácií. V rámci svojej výskumnej práce kladie dôraz predovšetkým na antropogénne podmienené a vytvorené tvary reliéfu vplyvom ťažby nerastných surovín, na nebanské tvary podzemného reliéfu, ďalej na environmentálne dejiny krajiny, dejiny životného prostredia a historickú geografiu v regióne stredného Slovenska. Výsledky svojich výskumov publikoval doma i v zahraničí. Je autorom 8 reprezentačných monografií obcí, 17 vedeckých monografií, 12 kapitol vo vedeckých monografiách, 47 pôvodných vedeckých prác vydaných v časopisoch, zborníkoch a monografiách, 62 pôvodných vedeckých príspevkov publikovaných z domácich a zahraničných konferencií a 14 iných prác. Bol redaktorom a zostavovateľom 43 prác, z toho 13 monografií. Aktuálne výsledky svojich výskumov prezentoval na viac ako 50 vedeckých konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí, z čoho bolo 12 prednášok vyžiadaných vedeckým garantom konferencie. Doposiaľ riešil 5 grantových úloh ako vedúci kolektívu a v 6 projektoch participoval ako spoluriešiteľ. V roku 2015 získal za monografiu Brusna prestížne ocenenie ,,Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2014“ v kategórii monografia obce.


PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.

sa narodil 9. júna 1973 v Banskej Bystrici. Vyštudoval ekomuzeológiu so zameraním na múzejnú konzerváciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulte prírodných vied, det. prac. v Banskej Štiavnici (Bc. – 2001), neskôr pokračoval v štúdiách na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulte prírodných vied, det. prac. v Banskej Štiavnici v odbore ekomuzeológia (Mgr. – 2004), Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofickej fakulte v odbore kultúrne vedy (PhDr. – 2005), na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulte prírodných vied v odbore environmentálna výchova (RNDr. – 2006). Doktorandské štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, na Historickom ústave SAV v Bratislave v odbore dejiny vied a techniky (PhD. – 2009). V súčasnosti pracuje v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici ako odborný kurátor zbierky tuzemských známok a zbierky zahraničných známok. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na dejiny farmaceutického priemyslu na Slovensku, na regionálne dejiny Banskej Bystrice a v oblasti muzeológie na teóriu zbierok. Je členom Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV od roku 2009, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti od roku 2014, členom redakčnej rady časopisu Bystrický Permon od roku 2009 a od roku 2011 je zástupcom šéfredaktora časopisu Bystrický Permon. Je spoluautorom dvoch monografií, autorom približne 200 odborných vedeckých a popularizačných článkov u nás i v zahraničí. Počas svojej pôsobnosti v médiách vytvoril približne 150 rozhlasových relácií a viac než 1000 rozhlasových príspevkov. Bol hosťom v 10 televíznych reláciách. Pravidelne prednáša na rôznych konferenciách a vedeckých sympóziách a tiež študentom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vedeckej činnosti je aj literárne a graficky činný. Za svoje literárne diela získal niekoľko umiestnení a uznaní a za návrhy pamätných mincí niekoľko odmien od NBS. Ako člen redakčnej rady Bystrického Permonu spolu získal v roku 2013 Cenu mesta Banská Bystrica.


Mgr. Michal Várošík

sa narodil v roku 1978 vo Zvolene. Absolvoval Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského, Teologický inštitút Badín. Od roku 2007 pôsobil ako redaktor–moderátor Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. V súčasnosti je redaktorom–moderátorom Rozhlasu a televízie Slovenska, štúdio Banská Bystrica. Je autorom divadelnej hry Legenda o Sklenom zámku (premiéra 2014, Sielnica) a spoluautorom knihy poviedok Rovno v tráve (2016). Zaujíma sa o regionálnu históriu a dejiny obce Sielnica.