Amtheon, s. r. o.
29. augusta 6/1606; 974 01 Banská Bystrica

IČO: 50848232  DIČ: 2120502076

E-mail: amtheon@amtheon.sk

Zapísaný v ORSR:

Okresný súd Banská Bystrica; Oddiel Sro; Vložka číslo 31935/S

Nie som plátca DPH!

Reklamačný poriadok

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Amtheon, s. r. o., so sídlom 29. augusta 6/1606; 974 01 Banská Bystrica (ďalej len Amtheon), vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji tento reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim na e-shope Amtheon.

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Vydavateľstvo Amtheon zodpovedá len za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.
 2. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 4. Ako doklad na uplatnenie nárokov postačuje doklad o kúpe tovaru odovzdaného kupujúcemu.
 5. Vydavateľstvo Amtheon nezodpovedá za škody spôsobené kupujúcim, neodbornou manipuláciou, opotrebovaním, ani za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena, ak táto cena bola dojednaná.

Článok III

Uplatnenie reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 2. Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese: PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD. – Amtheon; 29. augusta 6/1606; 974 01 Banská Bystrica. Tovar je potrebné zaslať ako doporučenú zásielku so slovným označením: „REKLAMÁCIA.“ Dobierku nepreberáme.
 3. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar a doklad o jeho zakúpení pri reklamácii.
 4. Všetky náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci vydavateľstvu Amtheon na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 5. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.
 6. Kupujúci nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

Článok IV

Práva kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný rozhodnúť najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.
 2. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 3. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2. O prijatí reklamácie je vydavateľstvo Amtheon povinné vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdenímo prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 3. O určení spôsobu vybavenia reklamácie vydavateľstvo Amtheon oprávnené informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 4. O vybavení reklamácie je vydavateľstvo Amtheon povinné vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 5. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo Amtheon vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo Amtheon porušilo jeho práva, má právo obrátiť sa na vydavateľstvo Amtheon so žiadosťou o nápravu. Ak Panta Rhei žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby vydavateľstvom Amtheon.

Vydavateľstvo Amtheon si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.amtheon.sk

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 10.12.2016.